Vedtægter for Foreningen BSides København

§1 Formål

Foreningens formål er at afvikle den årlige it-sikkerhedskonference BSides København og at udbrede kendskabet til it-sikkerhed generelt ved at støtte og opbygge et it-sikkerheds fællesskab/community i Københavnsområdet.

Det økonomiske formål med foreningen er ikke at skabe overskud. Så vidt muligt søger foreningen præcist at løbe rundt.

§2 Hjemsted

København

§3 Optagelsesbetingelser

Foreningen modtager ansøgning om medlemskab fra alle interesserede. Medlemmer har stemmeret på generalforsamling når de er fyldt 16 år efter 1 måneds medlemskab.
Medlemmer, der efter bestyrelsen opfattelse ved deres optræden og adfærd direkte eller indirekte modarbejder foreningens formål, skal - for et tidsrum eller for bestandigt - kunne udelukkes af foreningen. Afgørelse af dette træffes alene af bestyrelsen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

§4 Kontingent

Foreningens årlige kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. Aktive medlemmer betaler det af bestyrelsen fastsatte årlige kontingent. Bestyrelsen kan ligeledes indenfor foreningens område optage passive medlemmer uden stemmeret. Bestyrelsen afgør suverænt hvem der kan optages, såvel som aktive og passive medlemmer.

Såfremt man ikke betaler eller skylder kontingent, ophører medlemskab efter 2. rykker.

§5 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og består af foreningens medlemmer. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af juni måned og indkaldes af bestyrelsen.

Generalforsamlingen skal indkaldes elektronisk til medlemmerne med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse
  3. Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse
  4. Fastsættelse af evt. kontingent pr. 1. december
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor
  7. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden, vedlagt de nødvendige bilag, skal være generalforsamlingen i hænde senest 7 dage før mødets afvikling.

Generalforsamlingens beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Dette betyder at forslag ved stemmelighed ikke kan vedtages.

§6 Bestyrelse

Alle, der er fyldt 16 år, kan vælges til bestyrelsen. Dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år.

Bestyrelsen forestår foreningens drift mellem generalforsamlingerne og vælges af og blandt  foreningens medlemmer.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode, således at halvdelen af bestyrelsens

medlemmer/suppleanterne er på valg det ene år og den anden halvdel + 1 er på valg det følgende år.

Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.

Ved øvrige tillidsposter gælder valg for 1 år.

I valgperioden kan en tillidspost kun fratages et medlem, hvis dette besluttes ved en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

Efter hver ordinær generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig selv internt.

Foreningen tegnes af formanden eller, i formandens fravær, to bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for planlægning og afvikling af BSides København konferencer.

§7 Økonomi

Foreningen har som udgangspunkt indtægter fra:

  • Medlemsskaber
  • Sponsorater i forbindelse med afholdelse af BSides konferencer
  • overskud fra afholdelsen af disse

§8 Regnskab

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Der vælges hver år på generalforsamlingen en revisor.

§9 Tegningsregler

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst ét yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§10 Vedtægtsændringer

Foreningens vedtægter kan ændres på ordinær generalforsamling, kun såfremt 3/5 af de fremmødte stemmer herfor.

§11 Opløsning

Opløsning af foreningen kan kun ske på en ordinær generalforsamling efterfulgt af en ekstraordinær generalforsamling. Der skal være mindst seks uger og højst otte uger mellem de to generalforsamlinger. Mindst 3/5 af de fremmødte stemmeberettigede skal stemme for. Der skal altid foretages skriftlig afstemning.

I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling

§12 Datering

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 5. september 2019.