Foreningen BSides København

What is Security BSides?

"Each BSides is a community-driven framework for building events for and by information security community members. The goal is to expand the spectrum of conversation beyond the traditional confines of space and time. It creates opportunities for individuals to both present and participate in an intimate atmosphere that encourages collaboration. It is an intense event with discussions, demos, and interaction from participants. It is where conversations for the next-big-thing are happening. " Source

What is BSides København

The BSides København conference is organized and run by the Danish non-profit association "Foreningen BSides København". 

This page will be updated with further information about how to become a member of BSides København and support future BSides events in Copenhagen.

The Articles of Association of Foreningen BSides København (in Danish) can be found below.

Vedtægter - BSides København

§1 Formål
Foreningens formål er at afvikle den årlige it-sikkerhedskonference BSides København og at
udbrede kendskabet til it-sikkerhed generelt ved at støtte og opbygge et it-sikkerheds
fællesskab/community i Københavnsområdet.
Det økonomiske formål med foreningen er ikke at skabe overskud. Så vidt muligt søger
foreningen præcist at løbe rundt.
§2 Hjemsted
København
§3 Optagelsesbetingelser
Foreningen modtager ansøgning om medlemskab fra alle interesserede. Medlemmer har
stemmeret på generalforsamling når de er fyldt 16 år efter 1 måneds medlemskab.
Medlemmer, der efter bestyrelsen opfattelse ved deres optræden og adfærd direkte eller
indirekte modarbejder foreningens formål, skal - for et tidsrum eller for bestandigt - kunne
udelukkes af foreningen. Afgørelse af dette træffes alene af bestyrelsen. Det ekskluderede
medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende
generalforsamling.
§4 Kontingent
Foreningens årlige kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. Aktive
medlemmer betaler det af bestyrelsen fastsatte årlige kontingent. Bestyrelsen kan ligeledes
indenfor foreningens område optage passive medlemmer uden stemmeret. Bestyrelsen
afgør suverænt hvem der kan optages, såvel som aktive og passive medlemmer.
Såfremt man ikke betaler eller skylder kontingent, ophører medlemskab efter 2. rykker.
§5 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og består af foreningens
medlemmer. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af juni
måned og indkaldes af bestyrelsen.
Generalforsamlingen skal indkaldes elektronisk til medlemmerne med mindst 3 ugers varsel
med angivelse af dagsorden.
Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse
  3. Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse
  4. Fastsættelse af evt. kontingent pr. 1. december
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor
  7. Eventuelt.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden, vedlagt de nødvendige bilag,
skal være generalforsamlingen i hænde senest 7 dage før mødets afvikling.
Generalforsamlingens beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Dette betyder at
forslag ved stemmelighed ikke kan vedtages.
§6 Bestyrelse
Alle, der er fyldt 16 år, kan vælges til bestyrelsen. Dog skal formand og kasserer være fyldt
18 år.
Bestyrelsen forestår foreningens drift mellem generalforsamlingerne og vælges af og blandt
foreningens medlemmer.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode, således at halvdelen af bestyrelsens
medlemmer/suppleanterne er på valg det ene år og den anden halvdel + 1 er på valg det
følgende år.
Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader
bestyrelsen i valgperioden indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne
mellem sig på ny.
Ved øvrige tillidsposter gælder valg for 1 år.
I valgperioden kan en tillidspost kun fratages et medlem, hvis dette besluttes ved en ordinær
eller ekstraordinær generalforsamling.
Efter hver ordinær generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig selv internt.
Foreningen tegnes af formanden eller, i formandens fravær, to bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for planlægning og afvikling af BSides København
konferencer.
§7 Økonomi
Foreningen har som udgangspunkt indtægter fra:
  • Medlemsskaber
  • Sponsorater i forbindelse med afholdelse af BSides konferencer
  • Evt. overskud fra afholdelsen af disse

§8 Regnskab
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Der vælges hver år på generalforsamlingen en revisor.

§9 Tegningsregler
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst ét yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der
påhviler foreningen.
§10 Vedtægtsændringer
Foreningens vedtægter kan ændres på ordinær generalforsamling, kun såfremt 3/5 af de
fremmødte stemmer herfor.
§11 Opløsning
Opløsning af foreningen kan kun ske på en ordinær generalforsamling efterfulgt af en
ekstraordinær generalforsamling. Der skal være mindst seks uger og højst otte uger mellem
de to generalforsamlinger. Mindst 3/5 af de fremmødte stemmeberettigede skal stemme for.
Der skal altid foretages skriftlig afstemning.
I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på
den opløsende generalforsamling
§12 Datering
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 5. september 2019.